Informacje o przetwarzaniu danych

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma RENOVA z siedzibą w Brodach 18, 26-200 Końskie.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy- przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO)
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawiania faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam  przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),
 1. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)
 2. marketingu bezpośredniego- przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 3. weryfikacji wiarygodności płatniczej- przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu danej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to również Państwa danych posiadanych przez nas przed zawarciem umowy- w przypadku zawierania kolejnej umowy.

Komu przekazujemy Państwa dane:

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu wysyłki zamówionego towaru,
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,
 3. podmiotom nabywającym wierzytelności- w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
 4. przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przekazujemy Państwa dane biurom informacji gospodarczej i otrzymujemy stamtąd informacje o Państwa zadłużeniu dostępne w tych biurach,
 5. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych- w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Dane z innych źródeł:

 1. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji podanych przez Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres. Po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
 2. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.
 3. Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy).

Automatyczne podejmowanie decyzji:

 1. Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji o zawarciu lub o warunkach zawarcia umowy, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresu w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej. Jeśli z uzyskanych informacji wynika, że zalegali Państwo wobec nas lub innych podmiotów, możemy np. nie zawrzeć umowy. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę Państwa historię płatniczą, zadłużenie u innych podmiotów oraz rodzaj towaru lub usługi, które chcą Państwo nabyć.
 2. W przypadku gdy zalegają nam Państwo z zapłatą, możemy automatycznie podjąć decyzje o ograniczeniu lub uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług.

Przysługujące Państwu uprawnienia:

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, który dotyczy danych osobowych , o:

 1. sprostowanie, poprawienie danych,
 2. usunięcie danych,
 3. ograniczenie przetwarzania,
 4. dostęp do danych,
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje:

RENOVA

Brody 18, 26-200 Końskie

Oddział: ul. Partyzantów 21, 26-200 Końskie

Tel.: ++ 48 41 375 00 90

e-mail: renova.konskei@pro.onet.pl